Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27. novembra 2017 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený:

N á v r h

Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020

tu ku stiahnutiu

Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať a to:

  • písomne na adresu:Mesto Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

  • elektronicky: mesto@tisovec.com
  • ústne: do zápisnice na mestskom úrade

 

 

 

                                                               Ing. Tibor Tokár

                                                          prednosta MsÚ Tisovec

Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia: 13. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť