Navigácia

Obsah

Vybavovanie matričnej agendy

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík. Mesto Tisovec – Matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002. Do matričného obvodu okrem Mesta Tisovec patrí aj mestská časť Rimavská Píla. Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

OSOBITNÁ MATRIKA Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

  • území cudzieho štátu,
  • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
  • lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu. Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike.

 Oznámenie možno urobiť na:

  • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
  •  ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.